SHIKINAMI (1/3) | http://mecha-ramen.tumblr.com/
AYANAMI (2/3) | http://mecha-ramen.tumblr.com/
MARI (3/3) | http://mecha-ramen.tumblr.com/
Geara Doga Concept | http://mecha-ramen.tumblr.com/
Zaku Concept | http://mecha-ramen.tumblr.com/
Gundam Concept | http://mecha-ramen.tumblr.com/
PAST PRESENT AND NO FUTURE
MG Hyaku Shiki La-01 Custom | http://mecha-ramen.tumblr.com/
PAST PRESENT AND NO FUTURE
MG RX-78 NT1 Gundam Alex La-01 | http://mecha-ramen.tumblr.com/
VF-25F “Ranka Lee” Markings | http://mecha-ramen.tumblr.com/
EVA-02 | http://mecha-ramen.tumblr.com/
EVA-01 | http://mecha-ramen.tumblr.com/
EVA-00 | http://mecha-ramen.tumblr.com/
Wing Gundam Zero | http://mecha-ramen.tumblr.com/
Wing Gundam Ver.Ka | http://mecha-ramen.tumblr.com/
EVA-02 | http://mecha-ramen.tumblr.com/